การใช้อำนาจของชนชั้นปกครองที่ปรากฏในงานวรรณกรรมของ จอร์จ ออร์เวลล์: กรณีศึกษานวนิยายแปลเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม

ณัฐพล ชลวนารัตน์, กังวาฬ ฟองแก้ว, สุกัญญา บูรณเดชาชัย, บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

Abstract


การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อำนาจของชนชั้นปกครองที่ปรากฏในนว
นิยายเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม ผลงานประพันธ์ของ จอร์จ ออร์เวลล์ ผ่านแนวคิดการครองอำนาจนำ
(Hegemony) ของ Antonio Gramsci ผลการวิจัยพบว่า ในนวนิยายเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม ปรากฏการใช้อำนาจของชนชั้นปกครองสามารถพบได้ใน 5 มิติ ได้แก่ 1. โครงสร้างส่วนบน (Super Structure) และโครงสร้างส่วนล่าง (Base Structure) กับกลุ่มประวัติศาสตร์ (Historic Bloc) 2. ประชาสังคมและสังคมการเมือง (Civil and Political Society) กับความยินยอมพร้อมใจและการใช้อำนาจบังคับ (Consent and Coercion) 3. สงครามขับเคลื่อนยึดพื้นที่และสงครามยึดพื้นที่ทางความคิด (War of Movement and War of Position) 4. กลไกการครองอำนาจนำและกลไกการใช้อำนาจรัฐ (Hegemonic Apparatuses and State Apparatuses) และ 5. การโต้ตอบต่อการครองอำนาจนำ (Counter Hegemony) ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถเป็นข้อมูลที่ทำให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์วรรณกรรมนวนิยายเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม และสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมการเมืองด้านการใช้อำนาจระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองต่อไป


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.