ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ณัฐนันท์ เขียวเกษม, จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

Abstract


ประเทศไทยในอดีตมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม และการพัฒนาโครงการอย่างไม่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมในสังคม ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางหนึ่งที่คาดว่าจะ
สามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมผลการศึกษาพบว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานที่โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ส่งผลให้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์กรควรมี
การสื่อสารและให้ข้อมูลกับประชาชนทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึงในทุกด้าน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.