ผลของการเรียนการสอนด้วยการให้เหตุผลแบบรวมพลังที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้ง และความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณภัทร พระโพธิ์วังซ้าย, บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์, สายรุ้ง ซาวสุภา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการเรียนการสอนด้วยการให้เหตุผลแบบรวมพลัง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือ แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยการให้เหตุผลแบบรวมพลัง จำนวน 5 แผน เป็นเวลา 18 คาบ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือวัด 2 ชนิดได้แก่ แบบวัดความสามารถในการโต้แย้ง และแบบวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบทีในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันผลการศึกษาพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยการให้เหตุผลแบบรวมพลัง มีความสามารถในการโต้แย้งและความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.