ความสุขตามความเป็นจริง

ไชยเดช แก่นแก้ว, กีรติ บุญเจือ, สิริกร อมฤตวาริน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามวิจัยในเชิงปรัชญาว่าการที่มนุษย์ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคเป็นความสุขแท้หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า การที่มนุษย์ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคเป็นความสุขแท้ เมื่อตีความบนกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสารัตถะของปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุค 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นวัฒนธรรมกระบวนทรรศน์หลังนวยุค 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นศาสนากระบวนทรรศน์หลังนวยุค และ 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นความสุขแท้ตามสัญชาตญาณปัญญา


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.