ผลของฟลูออไรด์เฉพาะที่ต่อการคืนแร่ธาตุบนรอยผุระยะแรกบริเวณฟันหน้าตัดบนแท้ : การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม

ชนานุช จันปัญญา, ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ, ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล, ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา

Abstract


การศึกษานี้เป็นการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม เพื่อศึกษาการคืนแร่ธาตุในรอยผุระยะแรกบริเวณฟัน
หน้าตัดบนแท้หลังการแปรงฟันด้วยยาสีฟันโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.22 ภายใต้การดูแลของครูอนามัย ในเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มตัวอย่างคือฟันตัดซี่กลางบนแท้ที่มีรอยผุระยะแรกที่มีการดำเนินของโรคจำนวนทั้งหมด 58 ซี่ โดยตรวจการดำเนินของรอยผุระยะแรกด้วยความรู้สึกสัมผัสด้วยเครื่องมือตรวจฟันปลายมน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.22 ภายใต้การดูแลของครูอนามัยมีรอยผุที่มีการดำเนินของโรคเปลี่ยนเป็นรอยผุที่ไม่มีการดำเนินของโรคและมีการดำเนินของโรคบางบริเวณมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษานี้สรุปได้ว่าการแปรงฟันด้วยยาสีฟันโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.22 ภายใต้การดูแลของครูอนามัยหลังอาหารกลางวัน ส่งผลให้เกิดการคืนแร่ธาตุในรอยผุระยะแรกบริเวณฟันหน้าตัดบนแท้ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.