การวิเคราะห์ความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของการประมงในกว๊านพะเยา

จุฑามาศ ธรรมมา, มณฑิรา ยุติธรรม, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ

Abstract


การวิเคราะห์ความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของการประมงในกว๊านพะเยา
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประกอบอาชีพประมงของชุมชนกว๊านพะเยา โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามครัวเรือน และข้อมูลทุติยภูมิด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการคัดเลือกตัวชี้วัดจะอ้างอิงกับข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นหลัก และทำการตรวจสอบตัวชี้วัดโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์ความเปราะบางจาก 3 ปัจจัย (การเปิดรับความอ่อนไหว และความสามารถในการปรับตัว) ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 10 ด้าน องค์ประกอบรอง 29 ด้าน และดัชนีชี้วัด 39 ดัชนี ตามหลักของ LVI – IPCC ผลการศึกษาพบว่ามีค่าความเปราะบาง -0.06 (ปานกลาง) ประกอบด้วย การเปิดรับมีค่า 0.52 มีปัจจัยเสี่ยง คือ การเกิดภัยแล้ง ความอ่อนไหวมีค่า 0.49 มีปัจจัยเสี่ยง คือ ทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานและการประกอบอาชีพประมง และความสามารถในการปรับตัวมีค่า 0.63 ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ แผน นโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ จากทั้ง 3 องค์ประกอบหลักดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลทำให้การประมงบริเวณกว๊านพะเยามีความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.