ความพร้อมในการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล, ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความพร้อมของบุคลากร สถานประกอบการ การ
สนับสนุนของภาครัฐ และความพร้อมในการติดตั้งระบบอัตโนมัติว่ามีสภาพเป็นอย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ประกอบการ 360 ราย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์หาค่าน้ำหนักมาตรฐานในการพยากรณ์ด้วยสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าการติดตั้งระบบอัตโนมัติในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้น มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนดีมากเพราะช่วยให้เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั้งภาครัฐให้การสนับสนุนดีมากในการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ ขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติให้ได้ผลอยู่ในเกณฑ์ดีมากซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมในการติดตั้งระบบอัตโนมัติ การสนับสนุนของภาครัฐ ความพร้อมของบุคลากร และความพร้อมของสถานประกอบการตามลำดับ สถานประกอบการมีความพร้อมที่จะนำระบบการผลิตอัตโนมัติมาใช้โดยต้องมีการฝึกอบรมทักษะแรงงาน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.