ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร บริษัท ไทย เฮิร์บ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด

จิรวัฒน์ สวรรค์วัฒนกุล, สมชาย เล็กเจริญ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร บริษัท ไทย เฮิร์บ
เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานระบบขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย 1) รวบรวมและศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล 2) ETL (Extract, Transform and Load) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลขนาดเล็ก (Data Mart) 3) สร้างลูกบาศก์การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) 4) สร้างรายงานอัจฉริยะ (Dashboard) 5) ประเมินผลความพึงพอของผู้ใช้งานระบบจำนวน 15 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบแมนน์-วิทท์นีย์ ยู (Mann-Whitney U test) ทั้งนี้จากผลการประเมิน พบว่า ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และมีค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.01 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ด้านความสามารถในการใช้งาน (Usability Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการตลาดได้จริง และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ที่มีตำแหน่งงานและเพศที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติทดสอบแมนน์-วิทท์นีย์ ยู พบว่า ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.