ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 3(IRH) Learning Model ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ, ซีซ๊ะ บิลโหด

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อ 1) เปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ อันได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ3(IRH) Learning Model และ 2) ศึกษาความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้แบบ3(IRH) Learning Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือวิจัยหลักได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเรื่อง ระบบหายใจและระบบขับถ่าย แบบประเมินทักษะในศควรรษที่ 21 และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มเดียวไม่เป็นอิสระต่อกันในการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบ3(IRH) Learning Model ส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X = 34.34 , S.D. = 4.35) สูงกว่าก่อนเรียน( X = 24.18 , S.D. =5.21)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และนักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมสูงขึ้นอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (ก่อนเรียน X = 3.62 , S.D. =0.62 : หลังเรียน X = 4.43 , S.D. =0.45) และนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3(IRH) Learning Model ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52 , S.D. = 0.06)


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.