การส่งเสริมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเครือข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ขัตติยา ขัติยวรา, จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์

Abstract


การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีกลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านปงยางคก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมในกระบวนการวิจัย เพื่อใช้เครือข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) ในการสร้างช่องทางการสื่อสารทางการตลาด ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ต่อไป ผลการวิจัยสรุป ได้ว่า การสืบค้นข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนับว่า มีความสำคัญตรงการนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของชุมชน การเรียนรู้เรื่องการคิดและการวางแผนกระบวนการไปพร้อมกับการสืบค้นจัดเก็บข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมนั่นเอง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.