ผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวหอมปทุมธานี 1

ขนิษฐา ท่าพิมาย, กิตติพจน์ เพิ่มพูล, พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, อินทิรา ขูดแก้ว

Abstract


ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าหลายแห่งมีพื้นที่ซ้อนทับกับการปลูกข้าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงในแปลงข้าว รวมทั้งการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมปทุมธานี 1 ในพื้นที่แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 4 ซ้ำกำหนดระยะการทดลองห่างจากขอบโรงไฟฟ้า 70, 100, 130, 160 และ 190 เมตร วัดความเข้มแสงและอุณหภูมิในแปลงข้าวในระยะที่กำหนด และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตในระยะตั้งท้องและระยะออกรวงและ
ผลผลิตของข้าวที่มีระยะห่างจากโรงไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิและความเข้มแสง ในแปลงข้าวที่ระยะห่างต่างๆ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การเจริญเติบโตของข้าว ได้แก่ ความสูงต้น ความยาวใบจำนวนต้นต่อกอ และจำนวนใบต่อต้น ในระยะตั้งท้องมีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ในระยะออกรวงไม่มีความแตกต่างกัน ผลผลิตของข้าว ได้แก่ น้ำหนักแห้งต้น น้ำหนักเมล็ดทั้งหมด และน้ำหนัก 100 เมล็ด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีผลต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงในแปลงข้าว รวมทั้งการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมปทุมธานี 1


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.