การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เกศินี สือนิ, สุธิดา สุวรรณธาตรี

Abstract


การศึกษาปัญหาพิเศษฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยปัญหาพิเศษฉบับนี้เริ่มต้นจากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาพื้นที่ของชุมชนเกาะเกร็ดเพื่อที่จะดูสภาพชุมชนสภาพแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนภายในชุมชน หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ทำการทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและหาปัจจัยที่ตรงกับพื้นที่ที่ทำการศึกษา ซึ่งได้ปัจจัยจำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นผู้ศึกษายังมีการนำแนวคิดห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์พื้นที่ด้วย ซึ่งการศึกษาวิจัยในการครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อที่จะสอบถามระดับความคิดเห็น โดยประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพภายในพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ดจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 374 คน และฉบับที่ 2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ดจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ซึ่งข้อคำถามที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นในแบบสอบถามนั้นได้ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านที่รู้จักพื้นที่และรู้ข้อมูลของพื้นที่เป็นอย่างดี และเมื่อมีการจัดทำแบบสอบถามขึ้นมาผู้ศึกษายังมีการนำไปทดลองเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามก่อนที่จะแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง และเมื่อมีการแจกแบบสอบถามแล้ว ได้
มีการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อนำมาวิเคราะห์และมีการทดสอบสมมติฐานตามที่ผู้ศึกษาตั้งขึ้นผ่านโปรแกรม SPSS เพื่อให้การวิเคราะห์ปัจจัยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.