แบบเรียนภาษาจีนชุด “Hanyu Jiaocheng”《汉语教程》 : การสื่อสารเพื่อการขัดเกลาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม

เกรียงไกร กองเส็ง

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การขัดเกลาคุณธรรมด้วยการถ่ายทอดผ่านการสื่อสารในบทเรียนจากหนังสือแบบเรียนภาษาจีนชุด “Hanyu Jiaocheng”《汉语教程》ด้วยกรอบการวิเคราะห์คุณธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่าแบบเรียนชุดนี้มีการสื่อสารเพื่อการขัดเกลาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมโดยปรากฏคุณธรรมทั้ง 21 ประการ สรุปเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ (1) ความเอื้อเฟื้อ (2) ความขยันหมั่นเพียร (3) ความมีเมตตากรุณา (2 กับ 3 ปรากฏเท่ากัน) (4) ความฉลาดเฉียบแหลม (5) การรู้จักข่มใจตนเอง (6) ความอดทนอดกลั้น (7) ความสงบใจ มีอารมณ์แจ่มใส (8) ความกตัญญูกตเวที (9) ความมีระเบียบวินัย (10) ความซื่อสัตย์สุจริต (11) ความมั่นใจในตนเอง (12) ความกล้าหาญ (13) ความเสียสละ (14) ความสามัคคี (15) ความจงรักภักดี (16) ความมีมารยาท สุภาพเรียบร้อย (17) ความสะอาด (18) ความอ่อนน้อมถ่อมตน (19) ความประหยัด (20) ความยุติธรรม และ (21) ความสันโดษ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของแบบเรียนที่นอกจากจะให้ความรู้ทางภาษาแล้ว ยังมีบทบาทในการปลูกฝังขัดเกลาคุณธรรมต่างๆ ผ่านการสื่อสารที่แฝงอยู่ในบทเรียน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.