สภาวะฟันผุของเด็กสมองพิการช่วงก่อนวัยเรียนในศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการ ในกรุงเทพมหานคร

กุลนันท์ พันธ์ศรีมังกร, พรพรรณ อัศวาณิชย์, บุษยรัตน์ สันติวงศ์, มาลี อรุณากูร

Abstract


ผู้ป่วยสมองพิการมีความผิดปกติด้านการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้ป่วยมักมีปัญหาด้านการบดเคี้ยวและมีสุขภาพช่องปากไม่ดี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะฟันผุของเด็กสมองพิการช่วงก่อนวัยเรียน ที่เข้ารับบริการที่ศูนย์ฝึกกายภาพบำบัดในศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิการที่ไม่ใช่ของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร โดยการตรวจสุขภาพฟันทางคลินิกและการสัมภาษณ์ผู้ดูแลหลัก
เด็กสมองพิการที่เข้าร่วมการศึกษา 60 คน อายุเฉลี่ย 5.27 (±1.28) ปี เป็นเด็กสมองพิการชนิดเกร็งจำนวน 35 คน และสมองพิการชนิดไม่เกร็ง 25 คน สภาวะในช่องปากมีฟันผุ ถอน อุด ร้อยละ 91.7 ค่าเฉลี่ยของดัชนีฟันผุ ถอน อุด (dmfs) 18.65±20.22 ด้านต่อคน โดยกลุ่มเด็กสมองพิการชนิดเกร็งมีค่าเฉลี่ยดัชนีฟันผุ ถอน อุด 24.22±25.56 ด้านต่อคน และกลุ่มเด็กสมองพิการชนิดไม่เกร็งมีค่าเฉลี่ยดัชนีฟันผุ ถอน อุด 10.84±10.48 ด้านต่อคน เมื่อวิเคราะห์ดัชนีฟันผุ ถอน อุดในเด็กสมองพิการทั้งสองชนิดด้วยสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p=0.016)
เด็กภาวะสมองพิการช่วงก่อนวัยเรียนมีความชุกของโรคฟันผุสูงมาก ดังนั้นจึงควรมีมาตรการส่งเสริมสุขภาพฟันสำหรับเด็กสมองพิการก่อนการเกิดโรคฟันผุ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.