ปรัชญาธรรมาภิบาลที่สนับสนุนพระปฐมบรมราชโองการ

กีรติ บุญเจือ, เสฐียรพงษ์ วรรณปก, รวิช ตาแก้ว

Abstract


เมื่อได้ใช้ความพยายามมานานพอสมควร ศึกษาวิจัยพระราชดำริที่อยู่เบื้องหลังพระราชดำรัสอันแสดง
ความสำเร็จสร้างได้ถึง 4447 โครงการ ยังความชื่นชมยินแก่พสกนิกรชาวไทยมาจนบัดนี้ ทำให้รู้สึกว่าพระดำริทั้งหมดขมวดลงได้เป็นวาทกรรมปรัชญาสั้นๆ ของพระปฐมบรมราชโองการนั่นเอง จึงได้ใช้วิธีวิเคราะห์ วิจักษ์และวิธานวาทกรรม “ครอง, ธรรม, สุข” และพบว่าเป็นวาทกรรมที่แสดงปรัชญาบริสุทธิ์แนวเดียวกันกับกระแสหลังนวยุคสายกลางที่นักคิดทั่วโลกหวังจะใช้เป็นเหตุผลสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ของคนรุ่นใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ ปรับตัว ร่วมมือ และแสวงหาที่ให้ความสุขทั้งแก่บุคคลและสังคมนั่นเอง จึงสรุปเป็นเชิงเสนอให้สังคมไทยสนใจและทุ่มเทให้กับพระราชดำริในพระปฐมราชโองการเป็นพิเศษ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.