อายุการใช้งานซํ้าจากรูปแบบการหมุนของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมชนิดเครื่องกลหมุน ในแบบจำลองคลองรากฟันรูปตัวเอส

กานต์ จักรสาร, อังสนา ใจแน่น, สุบิน พัวศิริ

Abstract


จุดประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบอายุการใช้งานของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมชนิดเครื่องกลหมุนโดยวัดจากจำนวนรอบที่ใช้ขยายแบบจำลองคลองรากรูปตัวเอส ระหว่างไฟล์โปรเทปเปอร์ยูนิเวิล์ด-แซลที่มีการเคลื่อนที่ของเครื่องมือแบบหมุนต่อเนื่องและเวฟวันที่มีการเคลื่อนที่ของเครื่องมือแบบเรซิโปร-เคชั่น ไฟล์ทั้งสองชนิดเป็นโลหะนิกเกิลไทเทเนียมที่อยู่ในวัฏภาคออสเทนไนท์ ณ อุณหภูมิห้อง จำนวนกลุ่มละ 10 ชุด เริ่มจากการใช้เคเฟลกซ์โอไฟล์ขนาด 10 เพื่อวัดความยาวของแบบจำลองคลองรากฟัน จากนั้นขยายคลองรากฟันส่วนปลายที่โค้งด้วยไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมชนิดเครื่องกลหมุนจนถึงความยาวทำงานและจดบันทึกเวลาในการขยายคลองรากฟันในแต่ละรอบ โดยก่อนทดลองไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมทุกตัวจะมีการตรวจสอบความผิดปกติด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 35 เท่า หากพบว่ามีความผิดปกติจะถูกคัดออกจากการทดลองและจดบันทึกไว้ เมื่อขยายคลองรากฟันแล้วนำไฟล์มาทำความสะอาดและอบในหม้อความดันเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ นำไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมไปใช้งานซ้ำจนกว่าจะตรวจพบความผิดปกติของไฟล์ โดยบันทึกจำนวนครั้งที่ใช้งาน เวลาที่ใช้งาน และความยาวที่ตรวจพบความผิดปกติแล้วนำมาส่องกล่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่กำลังขยาย 500 เท่าเพื่อวิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุของความผิดปกติ

ผลการศึกษาพบว่า ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จำนวนรอบในการนำกลับมาใช้งานซ้ำและระยะเวลาในการขยายคลองรากฟันของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมชนิดเครื่องกลหมุนทั้งสองชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยพบว่า เวฟวันสามารถนำเครื่องมือกลับมาใช้งานซ้ำได้มากกว่า (3 รอบ สำหรับเวฟวันและ 2 รอบสำหรับโปรเทปเปอร์ยูนิเวิร์ลแซล) โปรเทปเปอร์ยูนิเวิล์ดแซลใช้เวลาในการขยายคลองรากฟันมากกว่าโดยใช้เวลา 121.50+8.816 และ 69.67+10.021 วินาทีในกลุ่มของเวฟวัน เมื่อเปรียบเทียบความยาวของไฟล์ที่ตรวจพบความผิดปกติของเครื่องมือพบว่า ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยความผิดปกติเกิดจากการเสื่อมสภาพของไฟล์จากความล้าภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.