ผลของสารเบนโทไนท์ต่อความใสของไวน์กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.)

ดลนภา พัฒนาศักดิ์, กัลทิมา พิชัย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของสารเบนโทไนท์ต่อความใสของไวน์กระเจี๊ยบแดง
(Hibiscus sabdariffa Linn.) ซึ่งได้ทำการหมักไวน์กระเจี๊ยบแดงด้วยยีสต์ผง สายพันธุ์ Sacharomyces cerevisiae ปริมาณของแข็งที่ละลาย เริ่มต้นคือ 22 องศาบริกซ์ ค่าความเป็นกรด - ด่าง 3.59 ใช้เวลาในการหมัก 15 วัน หลังสิ้นสุดการหมัก แบ่งการทดลองเป็น 5 ชุด คือ เติมสารเบนโทไนท์ 1.5, 2, 2.5, 3 มิลลิลิตรต่อลิตร และไม่เติมสารเบนโทไนท์ในไวน์กระเจี๊ยบแดง และตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (29±2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากผลการวิจัย พบว่า ไวน์กระเจี๊ยบแดงมีปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 12.10 โดยปริมาตรปริมาณของแข็งที่ละลายเท่ากับ 6 องศา บริกซ์ ไวน์กระเจี๊ยบแดงที่เติมสารเบนโทไนท์ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความใสมากที่สุดโดยมีค่าความขุ่นที่ 2.44 NTU และค่าความใสของไวน์กระเจี๊ยบแดงมีแนวโน้มลดลงเมื่อเติมสารเบนโทไนท์ในปริมาณที่มากขึ้น


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.