แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

กัญญาพัชร วุฒิยา

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและกำหนดแนวทางการส่งเสริม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุวัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจำนวน 385 คน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, และทดสอบสมมติฐานด้วย Independent-Sample t-Test, ค่า One-Way ANOVA (Sheffe′) และใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างวัด
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในด้านแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องของพระอุโบสถแก้วกลางน้ำราชพรหมยามอนุสรณ์มีค่าเฉลี่ย4.33 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาให้เกิดความยั่งยืน คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการวางแผนและมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมามากขึ้นในด้านของการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.