การจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรวรรณ ศิริพาณิชย์, ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้อง เรียนของประชาชนในพื้นที่ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ข้าราช การในสำนักงานเขตหนองแขมและผู้นำชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มข้าราชการระดับผู้บริหาร 2) กลุ่มข้าราชการระดับปฏิบัติการ และ 3) ประธานชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
คัดเลือกและจำแนกข้อมูล จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ จัดทำบรรณาธิกรณ์ข้อมูล เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำข้อมูลไปเขียนเป็นรายงานให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไปผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตหนองแขม มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการรับเรื่องร้องเรียนและส่งไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมี มีแนวทางแก้ไขที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มจากการตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เรื่องร้องเรียนนั้นๆไม่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของสำนักงานเขต หากเป็นเรื่องที่สำนักงานเขตแก้ไขได้ จะดำเนินการให้ทันที นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรค ที่พบ คือ เรื่องของอำนาจหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ ทำให้สำ นักงานเขตไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ข้อมูลที่ผู้ร้องแจ้งไม่ชัดเจน ผู้ร้องไม่แจ้งช่องทางเพื่อติดต่อกลับ ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และในบางเรื่องเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอีก ทั้งยังมีการร้องเรียนเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งกัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.