ความต้องการใช้แม่พิมพ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

กมลนัทธ์ มีถาวร, สุมาลี สันติพลวุฒิ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาจากการใช้แม่พิมพ์ และ 2) ประมาณการความต้องการใช้แม่พิมพ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563 เก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์จำนวน 35 ราย แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และอัตราการเติบโต พร้อมทั้งประมาณการความต้องการใช้แม่พิมพ์ตามวิธีการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมยานยนต์ 2) การคำนวณสัดส่วนการใช้แม่พิมพ์ต่อรายได้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ 3) การประมาณการความต้องการใช้แม่พิมพ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้แม่พิมพ์มีลักษณะแตกต่างกันตามแหล่งที่มาของแม่พิมพ์ จากการประมาณการ คาดว่าความต้องการใช้แม่พิมพ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี พ.ศ. 2558-2563 เท่ากับ 9,714.73-42,513.36 ล้านบาท 10,232.44-47,478.53 ล้านบาท 10,619.91-50,005.26 ล้านบาท 13,947.99 -51,898.51 ล้านบาท 15,621.75-58,126.33 ล้านบาท และ 17,496.36-65,101.49 ล้านบาท ตามลำดับ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.