การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กนกวลัย สำเร็จผล, สุธี พรรณหาญ, ศักดิ์ สุวรรณฉาย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2) ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ จำนวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.25 - 0.55 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.35 - 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีเจตคติในการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.