ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กณิกนันท์ โภชฌงค์, ณพิมชนะกิจ พวกอินแสง, Fan Liang

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey research)โดยใช้เทคนิคสุ่มกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ 15 สาขาวิชาต่างๆในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 170 คนและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับการบรรยายข้อมูลแบบตัวแปร และใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางข้อมูลประกอบความเรียงพบผลการศึกษาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านหลักสูตร
และวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษาที่มีผลต่อเลือกศึกษาต่อ พบว่าได้ให้ความสำคัญในเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอนที่คุณภาพและมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต หลักสูตรมีความหลากหลายมีความน่าเชื่อถือและสร้างหลักประกันให้กับบุคคลภายนอก อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเมื่อวิเคราะห์จากนักศึกษามีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างน้อยจำนวนมากจึงเป็นส่วนที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งทางเว็บไซด์ รวมทั้งมีรุ่นพี่ ศิษย์เก่าหรือคนรู้จักให้คำแนะนำข้อมูลของสถานศึกษา ด้านภูมิทัศน์ในสถานศึกษาสวยงามที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.