ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกเรียนด้านภาษาผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยทำงาน

Chuan Jiang, ณชญาภัส รอดประยูร

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติในการเลือกเรียนด้าน
ภาษาผ่านทางออนไลน์และเพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในการเลือกเรียนด้านภาษาผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยทำงาน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยห์วิเคราะร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่า T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-Test และค่า Pearson Correlation ของความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและทัศนคติในการเลือกเรียนด้านภาษาผ่านทางออนไลน์ ผลวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30ปี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชนระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีเงินเดือน 30,001 – 40,000 บาท ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติในการเลือกเรียนด้านภาษาผ่านทางออนไลน์ แรงจูงใจและทัศนคติในการเลือกเรียนด้านภาษาผ่านทาง
ออนไลน์ความสัมพันธ์กันข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป ควรศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้รายละเอียดในเชิงลึกของข้อมูล และความชัดเจนที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.