ผลของแคลเซียมและโซเดียมไอออนที่มีต่อคุณสมบัติทางรีโอโลจีของอิมัลชันน้ำมันรำข้าวที่มี

สิปปภาส กมลวรเดช, ธนัท ธนัท

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของแคลเซียมไอออนและโซเดียมไอออนที่มีต่อคุณสมบัติทางรีโอโลจีของอิมัลชันน้ำมันรำข้าวที่มีคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสหรือ CMC ทำหน้าที่เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์ โดยวิเคราะห์คุณสมบัติทางรีโอโลจีด้วยวิธี Rotational test และ Oscillatory test พบว่าอิมัลชันที่มีแคลเซียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้ค่า K (Flow consistency index), ค่า n (ดัชนีพฤติกรรมการไหล) และค่าความหนืดมีค่าลดลง แต่อิมัลชันที่มีโซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้ค่า K และค่าความหนืดมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ค่า n มีค่าลดลง แสดงว่าโครงสร้างของอิมัลชันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเติมด้วยแคลเซียมคลอไรด์ และอิมัลชันมีพฤติกรรมการไหลชนิด shear thinning สำหรับการเกิดเจลของอิมัลชันหรือสัญญาณในการเกิดเจล พบว่าแคลเซียมคลอไรด์ส่งเสริมการเกิดเจลของอิมัลชันน้ำมันรำข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโซเดียมคลอไรด์ เมื่อนำมาใช้ร่วมกับคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสในปริมาณเท่ากับ 1, 1.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.