ความสามารถในการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกความสามารถในการเขียน ความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สวิตตา บุญญะเปี่ยม, พิทักษ์ นิลนพคุณ, อุษา คงทอง

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์เปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ และแผนจัดการเรียนรู้จำนวน 7 แผน 12 ชั่วโมง ค่าความเชื่อมั่นในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ ใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเคนดอล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าทดสอบทางสถิติค่า t วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การทดสอบค่า t และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สูตร (E1/E2)          

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

(1)    แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการสอนการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ

84.93/85.30 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

(2)    นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์การเขียนความ

เรียงเชิงสร้างสรรค์ การเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.