แผนธุรกิจเครื่องแต่งกายป้องกันรังสียูวี แบรนด์ B.Butterfly

สรารัศมิ์ อำพุชินี

Abstract


          การจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องแต่งกายป้องกันรังสียูวี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐาน ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสะท้อนยูวีโดยที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม
          ใช้แบบสอบถามกับตัวอย่างซึ่งเป็นบุคคลจำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสูงสุดต่ำสุด (Independent Sample-t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman Rank Correlation Coefficient) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)
          ผลวิเคราะห์จากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ปี อาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด เนื้อผ้าของสินค้ามีคุณภาพดี ไม่ร้อนไม่อับลม และป้องกันรังสียูวีได้ มีความพึงพอใจมากที่สุด  


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.