ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเอกชน

วัลภา ยิ้มปราโมทย์

Abstract


      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ ความพึงพอใจในการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพระราม2 และเครือข่ายโดยมีตัวแปรอิสระ 6 ตัวได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ(X1) ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ(X2)การให้บริการของบุคลากร(X3) ความมั่นใจของผู้มารับบริการที่มีต่อโรงพยาบาล(X4) ความเอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการ(X5) คุณภาพการบริการ(X6) เก็บกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม 400 คน ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ความพึงพอใจมีค่าความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ(X1) ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ(X2) การให้บริการของบุคลากร(X3) และคุณภาพการบริการ(X6) มีค่าความสัมพันธ์เชิงลบกับความมั่นใจของผู้มารับบริการที่มีต่อโรงพยาบาล(X4)  และความเอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการ(X5)  สามารถเขียนเป็นสมการเชิงพยากรณ์ได้ดังนี้คือ ความพึงพอใจรวม =0.76+.234(X1)+.101(X2)+.213(X3)-.035(X4)-.187(X5)+.556(X6) โดยมีค่า R Square = .273 ค่า F = 25.937ค่า VIF  = 1.174 –2.010

 

คำสำคัญ: ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ ความมั่นใจของผู้มารับบริการความเอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการ ความพึงพอใจในการบริการผู้ป่วยนอก

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.