ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6

วศิมน ธันธนาพรชัย

Abstract


          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ด้านการบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ และด้านการรวบรวมหลักฐาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ประกอบด้วย 8 สถานี (พระราชวัง, จักรวรรดิ, สำราญราษฎร์, พลับพลาไชย 1, พลับพลาไชย 2, ปทุมวัน, บางรัก, ยานนาวา) มีจำนวนทั้งหมด 1,600 นาย ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 320 นาย และการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 10 นาย

          พบว่า ความแตกต่างของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำแหน่ง มีการปฏิบัติงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุไม่แตกต่างกันทุกด้าน ส่วนความแตกต่างของระดับชั้นยศ เงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษต่อเดือนและรายได้จากการทำสำนวนการสอบสวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่กองกำกับการตำรวจนครบาล 6 ส่วนใหญ่ประสบปัญหาสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ คือ 1. กำลังพลไม่เพียง 2. สภาพการจราจรติดขับ 3. งบประมาณไม่เพียงพอ 4. ขาดความรู้ความชำนาญ 5. ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ 6. ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายหรือพยาน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีการเพิ่มอัตรากำลังพล จัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจากปริมาณงาน และความหนาแน่นของจำนวนประชากรในท้องที่ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสถานที่เกิดเหตุ ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติการส่งของกลางเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ โดยให้สามารถส่งตรวจพิสูจน์ของกลางบางประเภททางไปรษณีย์ได้ ควรจัดให้มีการสัมมนา หรือประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกัน

 

คำสำคัญ : การตรวจสถานที่เกิดเหตุ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ตำรวจนครบาล 6

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.