ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น ของศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วรรษมน เพียรเสมอ

Abstract


       บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นในด้านต่าง ๆ 2) เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยยูนนาน
นอร์มอล ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2558 จำนวน 42 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจำนวน 38 คน และเพศชายจำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ความถี่ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ นักศึกษาจีนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น ด้านหลักสูตร ด้านคุณสมบัติผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ผลการวิจัยนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

 

คำสำคัญ ความพึงพอใจ, นักศึกษาจีน, หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.