การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุดรธานี

รัชพล สนิทวงศ์ชัย

Abstract


               การศึกษาเรื่อง “ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุดรธานี  2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน

               การศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และดำเนินการวิจัยจากการสำรวจ โดยการใช้การตอบบแบบสอบถาม ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ.2557 จำนวน 398 คน และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยสถิติ t-test และการวิเคราะห์ ANOVA

               และผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับน้อย

               การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน มีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา ด้านอายุ ตามลำดับ ส่วนด้านรายได้ไม่มีความสัมพันธ์ ส่วนด้านเพศ เพศชายมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง

 

คำสำคัญ  : การมีส่วนร่วม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.