การแปลสำนวนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ชุดแนววัยรุ่นเป็นภาษาไทย

รมัณยา ทิพย์มณเฑียร

Abstract


          วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ ได้แก่ เพื่อศึกษากลวิธีการแปลสำนวนจากบทภาพยนตร์ชุดภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเพื่อเปรียบเทียบความหมายของสำนวนภาษาอังกฤษและบทแปลภาษาไทย โดยเก็บข้อมูลสำนวนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ชุดแนววัยรุ่นในช่วงปี 2010-2014 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งจัดลำดับโดยเว็บไซต์ IMDb ทั้งหมด 25 ตอน จากภาพยนตร์ชุด 5 เรื่อง แนวคิดที่นำมาวิเคราะห์ ได้แก่ ทฤษฎีการแปลของนิวมาร์ก เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลสำนวนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแนวคิดวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของนิดา เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของสำนวนภาษาอังกฤษและบทแปลภาษาไทย

          ผลการศึกษาสรุปว่า กลวิธีที่ใช้ในการแปลสำนวนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยพบทั้งหมด 6 วิธี โดยเรียงจากกลวิธีที่พบมากที่สุด ได้แก่ 1) กลวิธีการแปลเชิงสื่อสาร 2) กลวิธีการแปลแบบคำต่อคำ 3) กลวิธีการแปลแบบเอาความ 4) การละ 5) กลวิธีการแปลแบบสำนวน 6) การทับศัพท์ ตามลำดับ และการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายพบว่าผู้แปลเลือกใช้คำที่มีอรรถลักษณ์ตรงและใกล้เคียงกับความหมายของสำนวนภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่าผู้แปลยังคงเลือกบทแปลภาษาไทยที่มีความหมายที่สำนวนภาษาอังกฤษต้องการจะสื่อไว้

 

คำสำคัญ: การแปล, การแปลสำนวนภาษาอังกฤษ, การแปลภาพยนตร์ชุดแนววัยรุ่น

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.