ผลกระทบของประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรที่มีต่อความสำเร็จ ในการดำเนินงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มาลัยพรรณ ปั้นทรัพย์

Abstract


       การวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) ศึกษาระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 3) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ความสำเร็จในการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำเนินงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.000 และประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.013

 

คำสำคัญ ประสิทธิภาพ , การสื่อสาร, ความสำเร็จ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.