การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ในการเลือกใช้บริการการสกรีน ถุงพลาสติก สำหรับลูกค้ารายย่อย ของ บริษัทราชวงศ์บรรจุภัณฑ์ จำกัด

ภัสสร กิตติฤดีกุล

Abstract


This business plan is designed to set clear goals, helping to define the conceptual framework and to be operational guidelines. Researcher analyzed details overview of the business, analyzed internal environment analysis and external environment factors. Moreover, the researcher analyzed about competition, by analyzing about the condition and source of competition, business competitors. The researcher analyzed about business condition and analyzed about competitive advantage. It is really important for researcher to research about how to work with smooth way and how to stay in customer's mind.

          Business Plan of the researching of marketing factors which have been influenced by the decision of selecting the silk screen printing for the retailers of RACHWONG PACKAGING CO., LTD. We use 400 survey papers as the researching methodology from people who use plastic bags and entrepreneurs and retailers. As we were analyzing the information according by frequency and percentage, we have found that the customers using different types of packaging to create the uniqueness and it is also an adverting for their products. The products which the customers are interested and wanted to buy more in order are paper box, plastic box, plastic bag, postbag, vacuum bag and plastic can. These information can be used as advantage to create the new strategy such as the product needs to be well selected, great value, high quality or planning to sell products as the need of market.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.