แนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นิรุต กลีบจันทร์

Abstract


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและหาแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
     1. สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในอันดับสูงสุด คือ ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการศึกษา และด้านที่มีสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาน้อยที่สุด คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
      2. แนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ใน 5 ด้าน คือ
          2.1 ด้านบุคคล ได้แก่ โรงเรียนควรกำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการนิเทศติดตามการดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
          2.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โรงเรียนมีการประชุมและสำรวจความต้องการในการใช้แหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมกิจกรรม โครงการต่างๆ ในการใช้แหล่งเรียนรู้
          2.3 ด้านสถานที่ ได้แก่ โรงเรียนควรมีการประชุมเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการใช้แหล่งเรียนรู้
          2.4 ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โรงเรียนควรมีการประสานงานกับชุมชนและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน
          2.5 ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ได้แก่ โรงเรียนควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจแหล่งเรียนรู้และความต้องการใช้แหล่งเรียนรู้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.