ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับสมรรถนภาพการสอนของครู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

นิยม ปะสาวะนัง

Abstract


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  (2) ศึกษาสมรรถภาพการสอนของครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับสมรรถภาพการสอนของครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
      กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูจำนวน 118 คน ซึ่งได้มาจากการเปิดตารางสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .735 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (2) สมรรถภาพการสอนของครูในภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการแสดงความใส่ใจในงานสอน ด้านการสร้างความชัดเจนในบทเรียน ด้านการทำให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ และด้านการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย (3) การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพการสอนของครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.