ปัจจยัการจดัเก็บรายไดท้ีมีผลต่อทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนําจืดนอ้ย อาํ เภอกระบุรี จงั หวดั ระนอง

อุษา โอสถสุวรรณ

Abstract


การวิจยั ครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับปัจจยัการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนตาํบลนําจืดน้อย อาํเภอกระบุรี จังหวดัระนอง 2) ศึกษาระดับทัศนคติด้านหลักการภาษีทีดีของ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนําจืดน้อย อําเภอกระบุรี จังหวดั ระนองและ 3) ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจดัเก็บรายไดก้ับทศั นคติดา้ นหลกั การภาษีทีดีของประชาชนในเขตองคก์ าร บริหารส่วนตาํบลนําจืดน้อย อาํเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง การวิจยัเป็นวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างทีใช ้ ในการวิจยัครังนี คือ ผมู้ีหน้าทีชาํระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลนําจืดนอ้ ย อาํ เภอกระบุรี จงั หวดั ระนอง จาํนวน 242 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Sampling ) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละ กลุ่มใชว้ิธีสุ่มแบบบงัเอิญ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละและแจกแจงความถี ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ[สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา ปัจจัยการจดั เก็บรายได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หนา้ทีผใู้ห้บริการ ดา้นกระบวนการจดัเก็บ ดา้ นการตรวจสอบ และติดตาม และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ ทัศนคติด้านหลักการภาษีทีดีของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย เมือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้ นหลกั ความยตุิธรรม ดา้นหลกัความสะดวก ดา้นหลกัความประหยดั และดา้นหลกัความแน่นอน ตามลาํ ดบั ปัจจยั การจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนําจืดนอ้ย อาํเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง มีความสัมพนัธ์กั บ
การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ ครังที ๗ SSRU2016
1807
ทศันคติดา้นหลกัดา้นการภาษีทีดีของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลนําจืดน้อย อาํเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .04


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.