ทศันคติของผู้เข้ารับบริการทีมีต่อพนักงานให้บริการฝึกอบรมของศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวดัระนอง

อรพิน ปูชนียกุล

Abstract


การวิจยั ครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาระดบัทศันคติของผูร้ับบริการทีมีต่อพนกั งานให้บริการ ฝึกอบรมของศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัระนอง, เพือเปรียบเทียบทัศนคติของผูร้ับบริการทีมีต่อ พนักงานให้บริการฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองจําแนกตามลักษณะของ ประชากรศาสตร์และเพือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการฝึกอบรมของ ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัระนอง การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ผเู้ขา้รับการฝึกอบรมกับศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัระนอง จาํนวน 350 คน เครืองมือทีใชใ้ น การวจิยัเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถี, ค่าร้อยละ, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน, T-test, F-test และ (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.7 อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 36.9 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 41.1 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.7 รายไดต้่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.7 จาํนวนครังทีเขา้ ฝึกอบรมโดยเฉลีย จาํนวน 1 ครัง คิดร้อยละ 84.3 ทศั นคติของผเู้ขา้ รับบริการทีมีต่อพนกังานให้บริการฝึกอบรมของศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั ระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านลกั ษณะภายนอก ด้านความ น่าเชือถือ ด้านความรวดเร็ว ด้านการติดต่อสือสาร ด้านการบริการ ด้านความน่าไวว้างใจ พบว่าอยู่ใน ระดบัมาก ทศั นคติของผูร้ ับบริการทีมีต่อพนกังานให้บริการฝึกอบรมของศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั ระนอง จาํแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกันมีทศันคติต่อผูใ้ห้บริการแตกต่างกัน ยกเวน้จาํนวนครังทีเข้า ฝึกอบรมแตกต่างกันมีทศันคติต่อผใู้หบ้ริการทีไม่แตกต่างกัน แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดา้ นการฝึกอบรมของศูนยพ์ ฒั นาฝีมือแรงงาน จงัหวดัระนอง พบว่า ดา้นอาคารสถานที วสัดุ อุปกรณ์ ควรมีการปรับปรุงให้พร้อมและทนั สมยั พร้อมทีจะ
การประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ ครังที ๗ SSRU2016
1743
ใชง้านและดา้นการติดต่อสือสาร กล่าวคือศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัระนอง ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ หลกัสูตรในการฝึกอบรมจึงควรมีการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรต่าง ๆให้มากขึนและหลากหลายช่องทาง เพือให้ประชาชนหรือผสู้นใจเขา้ถึงขอ้มูลเกียวกับการพฒันาฝีมือแรงงานไดอ้ย่างทัวถึงและนอกจากนีดา้ น ความรวดเร็วควรมีการปรับปรุง กล่าวคือเมือประกาศผผู้่านการฝึก ควรมอบวุฒิบตัรในวนัเดียวกัน เพือผเู้ขา้ รับบริการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงานต่อไป


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.