ศักยภาพธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ : กรณีศึกษาการนวดแผนไทย ในจังหวัดพิษณุโลก

สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

Abstract


การศึกษาครั งนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาบริบทของการดำเนินกิจการนวดแผนไทย และศึกษา
ศักยภาพในการดำเนินกิจการนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บริการนวดแผนไทย จำนวน 300 คน เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของสถานบริการนวดแผนไทย จำนวน 10 ราย หมอนวดทีทำงานอยู่ในสถานบริการนวดแผนไทยจำนวน 10 ราย ผู้แทนหน่วยงานทีเกียวข้อง 3 องค์การ เครืองมือทีใช้ในการศึกษาวิจัยมีสองชนิดคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิงลึก การนำเสนอผลการศึกษาใช้สถิติแบบพรรณนา ผลการศึกษา มีดังนี
ผู้ใช้บริการนวดแผนไทยส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ซึงเดินทางมาใช้บริการนวดโดยรถยนต์ส่วนตัว
ผู้ใช้บริการนวดทราบแหล่งบริการจากผู้อืนแนะนำ โดยมีเหตุผลในการเลือกใช้บริการนวดคือ ประทับใจใน
บริการกรณีทีเลือกใช้บริการนวดเพียงแห่งเดียว และเปรียบเทียบการให้บริการกรณีทีใช้บริการนวดหลาย
แห่ง ผู้ใช้บริการนวดแผนไทยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน
ผู้ประกอบการนวดแผนไทยมีความรู้เรืองนวดแผนไทยและได้ศึกษาจากสำนักนวดแผนไทย และมี
การเรียนรู้นวดแผนไทยโดยการถ่ายทอดความรู้ การนวดมีพิธีกรรมความเชือเข้ามาเกียวข้อง คือ พิธีการไหว้ครู ซึงการนวดในจังหวัดพิษณุโลกเป็ นการนวดแบบเชลยศักดิT การเปิ ดกิจการนวดแผนไทยเพือต้องการสร้างรายได้ ซึงผู้ประกอบการกล่าวว่า การตลาดมีความจำเป็นต่อกิจการนวดแผนไทย เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ทีใช้บริการมาจากวิธีการปากต่อปาก ลูกค้าส่วนใหญ่มาใช้บริการนวดแผนไทยเพือรักษาปวดเมือยกล้ามเนือ การคัดเลือกหมอนวดของสถานประกอบการ คือ การทดสอบโดยการนวด การควบคุมมาตรฐานการนวดจะมีการทดสอบเป็นระยะๆ การตังราคานวดจะมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชัว โมง ปัจจัยดึงดูดทีลูกค้าเข้าใช้บริการคือ เรืองความสะอาด การเข้าถึงสะดวก มีความปลอดภัยและบรรยากาศดี ใกล้แหล่งชุมชน สือทีผู้ประกอบการใช้ในเรืองตลาดคือนิตยสาร

หมอนวดแผนไทยส่วนใหญ่เลือกทำอาชีพหมอนวด เพราะมีค่าตอบแทนทีดีกว่าอาชีพเดิม มีประสบการณ์การนวดอย่างน้อย 3 ปี และอยากมีสถานประกอบการนวดเป็นของตนเอง ความพึงพอใจในภาพรวมต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในระดับมากทีสุด และมีความคาดหวังในอาชีพหมอนวดไทยในระดับมากทีสุด

ศักยภาพการนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุโลกพบว่า ผู้ประกอบการต้องการจะพัฒนาการนวดแผน
ไทยไปสู่ระบบธุรกิจ มีความต้องการพัฒนาในเรืองการตลาด ต้องการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในด้านการฝึกอบรม มีแผนขยายกิจการในอนาคตให้กว้างขวางขึน มีการจัดหลักสูตรการสอนนวดและจัดทัศนศึกษาดูงานทีอืนๆ เพือนำมาพัฒนาการนวดให้ใหญ่กว่าเดิม ในอนาคตหมอนวดเองมีความต้องการเป็นเจ้าของกิจการและมองธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุโลกมีโอกาสขยายตัวได้อีกในอนาคตซึงเห็นได้จากการเกิดสถานนวดแผนไทยทีเพิมขึน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.