การศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ธรินทร์ มาลา

Abstract


The objective of this research was to study the organization culture, working environment and human resource management factors affecting private company employees’ quality of work life in the Sathorn dstrict, Bangkok metropolitan area. Questionnaires were used as the data collection tool after
being tested with 30 company employees in the Sathorn district by means of Cronbach’s alpha to check the validity and reliability, with a value of 0.977. The respondents included 400 company employees in the Sathorn district. The statistical data analysis was conducted by using 1) the descriptive statistics
including percentage, mean, and standard deviation, and 2) the inferential statistics including Simple and Multiple Regression Analyses. The results from the study showed that creative organizational culture had an impact on the employees’ quality of work life. On the other hand, social environment had no influence on their quality of work life. Lastly, human resource management factor of the atmosphere promoting development, and fair compensation had an influence on their quality of work life at the significant level of 0.05.


Full Text:

Untitled

References


กรรณิการ์ โพธิoลังกา. (2556). การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ และ

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ทีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ใน

ย่านธุรกิจอโศก กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ขนิษฐา นิมแก้ว. (2554). ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การ

กรณีศึกษา สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานสามเสน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

จารรุวรรณ ประดา. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์

ความพร้อมขององค์การกับความยึดมัน ผูกพันต่อองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวช. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์. (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานพฤติกรรมการ

แสดงออกทีเหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทัว ไป เขตภาค

กลาง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภูวิชัย ชัยมณี และ สำราญ กำจัดภัย. (2556). ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทีเอือต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากร แขนงคุ้มครองทางนำ แผนกโยธาธิการและขนส่ง เมืองไกสอนพรมวิหาน แขวงสะหวัน

นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร.

ยอดบุญ ลิมอรุณ. (2554). สภาพแวดล้อมภายในทีมีความสัมพันธ์ต่อการตระหนักถึงการปฏิบัติงานที

น่าเชือถือของพนักงานสายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศศิธร ทิพโชติ และ มนู ลีนะวงศ์. (2557). จริยธรรมในองค์กร และการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ทีมีผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

สุนันทา มิงเจริญพร. (2556). การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับผลการดำเนินงานขององค์การของธนาคารออม

สำนักงานใหญ่. วารสารวิทยบริการ, 2,157-166.

สุเนตร นามโคตศรี. (2553). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลใน เขตอำเภอ

ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมเดช มุงเมือง. (2544). การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม (ครังที 3). เชียงราย: มหาบัณฑิตสถาบันราชภัฏ

เชียงราย.

สมยศ นาวีการ. (2540). การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพ : ผู้จัดการ.

Likert, R. (1981). System 4: A resource from improving public administration. Public Administration

Review, 41(6), 674-678.

Saraji, G. N. & Dargahi, H. (2006). Study of Quality of Work Life (QWL). Iranian Journal of Publication

Health, 35(4), 8-14.

Walton, R. E. (1975). Criteria for Quality of Working Life, in Davis, L.E. & Cherns, A.B. (eds.), The

quality of working life, New York: The Free.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.