รูปแบบการดำเนินชีวิตและแรงจูงใจทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ รถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริด ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ธราวิท วรัมภา

Abstract


The objectives of this research project were to study on the demographic factors that affected the purchase behaviours towards Toyota Camry Hybrid cars of consumers in Bangkok, and to explore the lifestyles and motivation that affected the purchase decisions and behaviours towards the cars of consumers in Bangkok. The samples used in this research project were 400 consumers whose ages were 18 years and upward, having driver’s licenses, residing in Bangkok and interested in buying Toyota Camry Hybrid cars. A set of questionnaire was used as the tool for collecting the desired data and information. The statistics used for analyzing the obtained data were frequencies, percentages, means,
standard deviations, and results from t - test, F - test and Multiple Regression Analysis. The research led to the following finding :
1. Most of the studied consumers were the male whose ages are 34 - 41 years, single, having bachelor’s degrees, working as employees of private companies and earning 25,001 - 35,000 baht per month
2. The consumers with differences in genders and marital statuses had different purchase behaviours towards Toyota Camry Hybrid cars with the statistical significance level of .05
3. The consumers with differences in ages, educations, occupations and monthly incomes had different purchase behaviours towards Toyota Camry Hybrid cars with the statistical significance level of .01
4. The lifestyles and motivation in the categories emotions and rationale of consumers affected the samples’ purchase behaviours towards Toyota Camry Hybrid cars in the category of the tendency to
buy a Toyota Camry car in the future with the statistical significance level of .01, and the correlation value of 2.8


Full Text:

Untitled

References


กัลยา วานิชย์บัญชา. (2555). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล (พิมพ์ครังที 20). กรุงเทพฯ :

ธรรมสาร.

กุณฑลี รืนรมย์. (2549). การวิจัยการตลาด (พิมพ์ครังที 5). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า. (2555). ความจริงเกี4ยวกับรถยนต์ไฮบริด. สืบค้นเมือ มกราคม 20,

, จาก http://www.kmotors.co.th/talk-with-guru/%E0%B9%87 hybrid-car/.

_____. (2556). ถ้าจะซืBอรถ Hybrid ทำไมต้องโตโยต้า. สืบค้นเมือ มกราคม 20, 2559, จาก

http://www.kmotors.co.th/sales-k-motors/buy-hybrid-buy-toyota/.

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย. (2558). คัมรี4 ไฮบริด. ม.ป.ท.

_____. (2558). เปิดตัวคัมรี4. สืบค้นเมือ มกราคม 20, 2559, จาก http://www.toyota.co.th/

news/WY4m5o4k.

ประกายรัตน์ สุวรรณ. (2548). คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ช4ัน 12 สำหรับ Windows.กรุงเทพฯ : เอช

เอ็น กรุ๊ป.

ปุญชรัสมิ{ ตระกลตรีสัตย์. (2556). รูปแบบการดำรงชีวิต แรงจูงใจและพฤติกรรม การตัดสินใจซืBอรถยนต์

ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริดของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พิชชาภา กิตตินันท์วัฒนา. (2555). ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริโภคทส4ี ่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

รถยนต์นิสสันมาร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ,

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ภาณุวัฒน์ ชุ่มชืน. (2555). พฤติกรรมการตัดสินใจซืBอรถยนต์ยห4ี ้อโตโยต้า พรีอุสของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วชิราภรณ์ ลิมปรภาสิริกุล. (2557). ปัจจัยทม4ี ีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซืBอรถยนต์ ญป4ี ุ่นขนาดเล็กมาก

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ.

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี. (2558). ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ. ม.ป.ท.

สุมิพล. (2557). ยานยนต์แห่งอนาคต. Blue Update ,14 (14), 38 - 41

เอกชัย พันธุลี. (2553). ปัจจัยที4มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซืBอรถยนต์เชฟโรเลต อาวีโอ ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.