รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับ ด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

Journal Homepage Image

Vol 6, No 4 (2015): รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ

Table of Contents

Articles

ธราทิพย์ กันตะวงษ์
2294-2305