การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อัญชลี คำเหลือง

Abstract


        The objectives of this research were to develop the packages on Science Process Skills for Prathom Suksa 3 pupils and find out the efficiency of the packages, and to compare the pupils’ basic science process skills before and after using the packages. The sample of the Prathom Suksa 3 pupils of
Nongchockpittayanusron School in Nongchock, Bangkok during the second semester, academic year 2015 were randomly selected. The tools used for data collection were the packages on Science Process Skills for
Prathom Suksa 3 pupils and the Science Process Skill tests by researcher. The statistics were used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, the efficiency value of E1/E2, and t-test.

        The findings of the research showed that the packages were efficient since the criteria were found at 82.13/80.77 based on the standardized criteria of 80/80. Moreover, the pupils’ science process skills after using the packages Science Process Skills was significantly higher than before using them at .05
level.


Keywords


Training Packages; Science Process Skills

Full Text:

Untitled

References


กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 และทื่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก.

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2536) คู่มือหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

จันดี สิ งห์แฮด.(2556). การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั%น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารใชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ทิพย์ธารา วงษ์สด. (2553). การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้กับตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ทรัพย์ สยามล. (2554). การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

นงลักษณ์ จันดาคูณ.(2554). การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องกระบวนการเปลียนแปลงของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ภพ เลาหไพบูลย์. (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

วิชาญ เลิศลพ และคณะ. (2545). กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6).กรุงเทพฯ : ประสานมิตร.

วันเฉลิม กลินศรีสุข. (2558). การใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพอ)ื พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

วิลาวัลย์ สิงเค้า. (2553). การใช้ชุดกิจกรรมเพื)อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั%นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อารีรัตน์ สอาดเอียม. (2555). ผลการใช้ของเล่นพื้นบ้านทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

Ewers, Timothy Gorman. (2002). “Teacher-Directed Versus Learing Cycle Methods : Effects on Science Process Skills Mastery and Teacher Effiicacy among Elementary Education Students,” Dissertation Abstracts International. 62(7) : 2387-A ; January, 2002.

Roth,Wolff-Micheal and Roychoudhury Anita. 1993. “The Development of Science Process Skills in Authentic Contexts.” Journal of Research in Science Teaching.30 (February), 127-152.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.