การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบจิกซอว์และวิธีการสอนรูปแบบปกติ

อัญชลี ล้อทนงศักดิ์

Abstract


      The purposes of this research were 1)compare learning achievement in History Subject Sukhothai Historyof MattayomSuksa 1 Students by Using Jigsaw Method andTraditional Method2) compare the attitude ofMattayomSuksa 1 Studentstowards learning History Usage of Jigsaw Method and Traditional Method. The sample used in this study were students at RattanakosinsomphotBowonniwetsalaya School. Under the Supreme Patriarch SchoolPhutthamonthonDistrict NakhonPathomProvince second semester of academic year 2015 of two rooms, which are derived from a cluster random sampling. Test groupone room 43 persons and a control group in one room 49 persons.The instrument used in the research include
lesson plans, teaching methods jigsaw pattern. Lesson plans and teaching methods using the usual form. Achievement test History Sukhothai the attitude of students to the teaching of history by using the form
jigsaw. And the attitude of students to the teaching of history by using the usual form.The statistics used in this study consists of the percentage (%), mean (x), standard deviation (S.D.) and t test (t- test Independence Samples).
The research findings were as follows:
      1. Achievement learning by using teaching style jigsaw puzzle higher than using teaching a normal at a significance level of 0.05.
      2.The attitude of Studentsof history. Use teaching style jigsaw puzzle over how to teach regular pattern at a significance level of.05.


Keywords


Achievement ; Jigsaw Method ; Traditional Method ; attitude

Full Text:

Untitled

References


กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ. (2550). สุดยอดวิธีสอนวิทยาศาสตร์ นำไปสู่...การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2552). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท%ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน.

______. (2553). สอนประวัติศาสตร์ ให้เด็กมีความสุข สนุกคิด. พิมพ์ครังที 2 กรุงเทพฯ: สหมิตรพรินนติงแอนด์พับลิสชิง จำกัด.

ธวัลรัตน์ เรืองจันทร์. (2556). ผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ระบอบการปกครอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบจิกซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์. (2557). ผลการผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

พรรณนา จันทร์วาววาม. (2558). ครูสังคมศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์. สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์.

พระมหาสุรพล ผ่องนรา. (2553). ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิกแบบจิกซอว์ ที่มีต่อทักษะการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์และผลสัมฤทธิทางการเรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

วาที วังคะฮาต. (2553). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิกซอว์ (Jigsaw) กลุ่มสาระสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ภูมิปัญญา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ศิริลักษณ์ สุภาจรูญ. (2551). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิและเจตคติต่อการเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์กับการสอนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

สุจริตรา ปันหยา. (2558). ครูสังคมศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์. สัมภษณ์, 20 กุมภาพันธ์.

สุวิทย์ มูลคำและอรทัย มูลคำ. (2550). 19 วิธีการจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ. พิมพ์ครั้งที 6. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย.

สมนึก อ่อนแสง. (2555). ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.