ความผูกพันทีส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ภาษีเจริญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อมรรัตน์ ศรีคำ

Abstract


        The objectives of this research were (1) to determine the level of organizational engagement of private schools under the Office of the Private Education Commission(OPEC) (Phasi Charoen), (2) to study the organizational
culture of private schools under the OPEC (Phasi Charoen), (3) to study the relationships affecting the organizational culture of private schools under the OPEC(Phasi Charoen). Data collection was conducted by a total of 198
questionnaires. The response rate was 100%. Data collected were then analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The results of this research showed that:

1. The results of organizational engagement factors were as below.

      1.1 The sample had high level of attitude, behavior, and social norm.
2. The results of organizational culture were as below.
      1.2 The sample had high level of constructive style of organizational culture. Based on considering multiple correlation coefficients, overall the sample viewed that the most important
factor affecting organizational culture was Attitude(X1). It was followed by              Behavior (X2). The multiple regression or raw score equation was shown as below. 

         Y= 1.984 + 0.196 + 0.147
Predictive regression equation in form of standardized score was shown as below.

        Z= 0.361(Z1) + 0.240(Z2)


Keywords


Engagement ; organizational culture ; private schools

Full Text:

Untitled

References


กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั3นพืน3 ฐานทเี ป็ นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.

_______(2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

_______(2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที2) พ.ศ. 2545 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

วันชัย มีชาติ.( 2551). ประมวลสาระชุดวิชา33707การบริหารองค์การ. พิมพ์ครังที1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วันชัย มีชาติ. (2551). พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ. พิมพ์ครังที 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์.(2553).การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันทีมีต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด.นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เนตรนภา นันทพรวิญู .(2551).ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชัน จำกัด.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

พรรณทิพา นิลโสภณ.(2551) .ได้วิจัยเรืองวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยทีกำหนด: ศึกษากรณีหน่วงงานภาครัฐ

สุนาถ โกไศยกานนท์.(2549).ได้วิจัยเรืองวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาสมุทรสาคร.

พิสิฐ พูลสวัสดิ์.(2548). วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วรวรรณ ชืนพินิจสกุล.(2555).ภาวะผู้นำและรูปแบบบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน,สำนักงาน. (2539).รายงานการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ.กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

จงกลรัตน์ วงนาถ. (2546) ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานท์รีเสิร์ช จำกัด ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. (2540). พฤติกรรมขององค์การ.(พิมพ์ครั้งที่ 2).ฉบับปรับปรุงใหม่ กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

ปริยาภรณ์ อัครดำรงชัย.(2541). ปัจจัยทีส่งผลต่อความผูกพันองค์การของโรงเรียนสังกัดมณฑลจันทบุรี.ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

อรพินท์ มุสิกนวบุตร. (2542). ความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษา กรมส่งเสริมการเกษตร. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Quoted in RobertKreitner, Angelo Kiniciki, and Marc Buelens. Organizational Behavior.2nded. New York : McGraw-Hill ,2002.

Marcoulides and Heck (1993: 209 - 225) Organizational Cultureand Performance: Proposing and Testing a Model LISREL (Linear Structure Relations)

Petty et al. (1995: 483-492) Relationships Between Organizational Cultureand Organizational Performance


Refbacks

  • There are currently no refbacks.