แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

อนุสรณ์ รักษาควร

Abstract


     The objectives of the study were to 1) investigate the participative administration in student affairs management at school of the Secondary Education Service Area Office 2, 2) compare the participative administration in student affairs management at school of the Secondary Education Service
Area Office 2, and 3) suggest the participative administration in student affairs management at school of the Secondary Education Service Area Office 2. The sample were 470 persons came from 23 large schools and 24 extra large schools selecting from 10 persons/school. The questionnaire was the instrument of the data collection which consisted of 5 alternatives rating scale. The mean, standard deviation and t-Test were used as the statistical analysis.
The result of the study found that ;
        1. The participative administration in student affairs management at school of the Secondary Education Service Area Office 2 as much level such as the government and discipline, the student affairs and the welfare and service, respectively.
        2. There was no statistical difference concerning the participative administration in student affairs management at school of the Secondary Education Service Area Office 2 between the large schools and the extra large schools.
         3. The guideline of development of participative administration in student affair management at school of the Secondary Education Service Area Office 2 found that the large school and the extra large school has much participative administration in student affairs management concerning the concrete action such as every personal participative administration of faculty, class in order to increasing the efficient operation.


Keywords


Participative Administration ; Student Affairs Management

Full Text:

Untitled

References


กิติมา กรทอง. (2552). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎธนบุรี.

ณฐกร สุขสม. (2553). รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมขององค์กรบริหารส่วนตำบลในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ. ปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

นิยม สุขสกิจ. (2550). ศึกษาความคาดหวังของนักเรียนต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี.

รุจิรา ปันงา. (2548). สภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาที'เป็นของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา.

วิภาวรรณ โชติสวัสดิ์. (2555). การบริหารงานกิจการนักเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ. (2541). การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

สุทธิชัย อัมโรสถ. (2551). การส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่.

สุนันทา เลาหนันทน์. (2541). การพัฒนาองค์กร. กรุงเทพฯ : ดี ดี บุ๊คสโตร์.

อดุลย์ วรรณคำ. (2552). การบริหารแบบมีส่ วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนภูซาง วิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.