การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สุภาพร วงศ์สุวรรณ

Abstract


       The research aims to develop and evaluate the effectiveness of Packages on Basic Science Process Skills of Prathom Suksa 5 on benchmark performance on 80/80. The study satisfaction toward the Packages on Basic Science Process Skills of Prathom Suksa 5. The sample of the Prathom Suksa 5 pupils of Nongchockpittayanusron School in Nongchock, Bangkok during the second semester, academic year 2015 were randomly selected.Research instruments were three set of Packages on Basic Science Process Skills of student in Prathom Suksa 5 ,a 4-multiple-choice test and a satisfaction questionnaire.The statistics employ for data analysis were percentage, mean, Standard deviation, and the efficiency value of E1/E2
The results showed that
         1. The Packages on Basic Science Process Skills of Prathom Suksa 5 at 81.95/80.90 based on the standardized criteria of 80/80.
2. Students are satisfied with the Packages on Basic Science Process Skills underlying layers . In very satisfied .


Keywords


Packages on Basic Science Process Skills ; Satisfaction

Full Text:

Untitled

References


กรมวิชาการ. (2545). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

จันดี สิงห์แฮด. (2556). การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.

ทรัพย์ สยามล. (2554). การพัฒนาชุดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ทองละไม แก้วอุ่นเรือน. (2555). การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

บุญส่ง จงจิตร. (2556). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นของข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่จัดการเรียนรู้โดยการคัดสรรกลวิธีการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดกก สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

พวงเพชร บุตรศรี. (2555). การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

ภพ เลาหไพบูลย์. (2537). แนวการสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

วรรณทิพา รอดแรงค้า. (2544). การสอนวิทยาศาสตร์ท+ีเน้นทักษะกระบวนการ. (พิมพ์ครั งที 2). กรุงเทพมหานคร: พัฒนาคุณภาพวิชาการ.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2556 ข). ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร. สมุทรปราการ: แอดวานซ์ พริน ติง เซอร์วิส.

สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.(2554-2557).รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET). สืบค้นเมือวันที 3 ตุล าคม 2558 จาก http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrBasicStat.aspx

Lawerey, Blaenor Lane. (1987, August). “The Effect of Four Drill and Practice Time Unit on the Decoding Performance of Student with Specific Learning Disabilities.” Dissertation Abstracts International. 39(9) , 817-A.

Scharmann, L. C. (1989). “Developmental influences of science process skill instruction.” Journal of Research in Science Teaching, 26(8) , 715-726.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.