แบบการติดต่อสือสารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษายโสธร

สุกัลยา นามแก้ว

Abstract


        This research aimed to 1) study communication form of education institute administrator based on the opinion of administrators and teachers under Yasothon Primary Educational Service Area and 2) compare communication form of education institute administrator based on the opinion of administrator and teacher under Yasothon Primary Educational Service Area classified by gender, position, age, educational background, marriage status, working experience, academic standing, monthly salary, educational service area and educational institute size. Sample group was educational institute
administrators and teachers who were working in the educational institute 2013. by Stratified Random Sampling including 106 administrators and 246teachers. Questionnaire with reliability of 0.869 was used as collecting data tool. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way
ANOVA and Scheffe’s method for pair of variance comparisonThe finding showed;
          1. Overall, communication form of education institute administrator based on the opinion of administrators and teachers under Yasothon Primary Educational Service Area was high. Each aspect was ranked as follows 1) lively form 2) systematic form 3) sympathetic and 4) commanding form
          2. comparison of communication form of education institute administrator based on the opinion of administrator and teacher under Yasothon Primary Educational Service Area was significantly different at.05 as classified by gender, position, age, educational background, monthly salary, educational service area and educational institute size while there was no different as classified by working experience.


Keywords


Communication Form, Education Institute Administrator based on the Opinion

Full Text:

Untitled

References


ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2549). ภาวะผู้นำองค์กรยุดใหม่. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ทจำกัด.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2548). พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

วิฑูรย์ สิมะโชคดี. (2548). หัวหน้างานมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: บริษัทเนชันบุ๊คส์.

วิรัช สงวนวงศ์วาน. (2547 ก). การจัดการและพฤติกรรมองค์กร (พิมพ์ครังที 2). กรุงเทพฯ:เพียร์สันเอ็ดดูเคชัน อินโดไซน่า.

วีระ ประเสริฐศิลป์ (2546). ผู บริหารมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.(2549).การเขียนโครงการเพือประเมินโครงการ:หลักการและตัวอย่าง. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรการประเมินโครงการทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี.

สถาบันราชภัฏลำปาง. (2546). “การบริหารบุคคล”. [ระบบออนไลน ]. แหล งทีมา http://www.lpru.ac.th (14 กุมภาพันธ 2557)

สัลยุทธ์ สว่างวรรณ. (2546). ระบบสารสนเทศเพอื การจัดการ (พิมพ์ครังที 6). กรุงเทพฯ:เอช.เอ็น กรุ๊ป.

สุวรรณ ทองคำ. (2545). สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏเทพสตรี.

สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. (2546). การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี.

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (2548). ภาวะผู้นำ ทฤษฎีและปฏิบัติ: ศาสตร์และศิลป์ สู่ความเป็นผู้นำทสี มบูรณ์. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.

สุนันท์ เลิศฤทธิพงศ์. (2547). รูปแบบการติดต่อสือสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ถ่ายเอกสาร.

Cronbach, L.J. (1990). Essentials of Psychological Testing (5th ed.). New York: Harper Collins.

Russo, Eileen, M. (1995). What’s My Communication Style. Organization Design and Development. oston: Allyn and Bacon.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.