การพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5

วิศินี กรีสุนทร

Abstract


             This research aims to study the observations of children using skills through the five senses. And compare The before and after activities along the Montesson Discovery.Piaget and John Dewey samples used in the Research sample used in the study were Outlawed The two Kindergarten children.The second
semester. MuangsamutPrakan, SamutPrakan Municipality under 30 they were Selected by a raffle of four experimertal groups. The instruments used in the trial. Including a plan to experience the experiens The satisfaction of the 19 th Plan assessable child of five guestions. Reliance salisfaction of the young researchers built. Drills through the 5 senses anefive sets of six, with the scone at statistical averages .05


Keywords


Observation ; Five Senses

Full Text:

Untitled

References


ปิยวรรณ อนันรุ่งดรจน์. ( 2555) การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจทีมีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลปีที 2 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายกด้วยกิจกรรมศิลปะศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ และพิชญา ตันติธนวิกรัย. (2556) คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรีจากทฤษฎีสู่แนวปฎิบัติ. กรุงเทพ : เอ็ดดูเคชัน สตูดิโอ

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546) . หลักศุตรการศีกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กรุงเทพ ฯ : คุรุสภา ลาดพร้าว.

ทิศนา แขมมณี.2552. ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพือการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที 11 พิมพ์ฉบับเพิมเติม. กรุงเทพมหานคร ; บริษัทด่านสุธาการพิมพ์.

(Vroom, 1964 : 8 ) กล่าวว่าความพึงพอใจ (Satisfiction) หมายถึง ผลทีได้จากการทีบุลคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิงนัน ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในสิงนัน และ ทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนันเอง


Refbacks

  • There are currently no refbacks.