การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคปริศนาความคิด ร่วมกับโมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน

ฐิติพร จันทร์ตรี

Abstract


The purposes of this research were: 1) to create a lesson on similarity using the cooperative learning method with jigsaw technique and phase method combination model to develop the mathematical reasoning ability on similarity by comparing the mathematical reasoning ability on similarity of students
before and after being taught by this lesson, and 2) to compare the mathematical reasoning ability on similarity between students who being taught by cooperative learning method with jigsaw technique and
phase method combination model and traditional learning methods. Samples were 45 students in Mathayom 3 of Santiratwithayalai School. They were categorized into two groups, the control group and the experimental group. Students in the experimental group was taught by cooperative learning method
with jigsaw technique and phase method combination model and students in the control group was taught by traditional learning methods.The result showed that the efficiency of the lesson during studying and after studying was 76.31/66.04. The mathematical reasoning ability on similarity of students in
experimental group were higher than those before the experiment which is statistically significant at .05 level. The mathematical reasoning ability on similarity of students in experimental group were higher than
those students in the control group at a .05 level of significant. And by comparing pre-test and post-test scores among students of poor, averaged and good levels in the experimental group, it was found that the
percentage of the score of students in poor level group increased the most.


Keywords


การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ; เทคนิคปริศนาความคิด; โมเดลเฟสเมดท็อดคอมบิเนชัน; ความคล้าย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.