คดียาเสพติดกับภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจำ

ธนวัฒ พิสิฐจินดา

Abstract


This Research is for study ways to amend the laws on narcotic drugs and proportion of sentencing the offender in drug cases by the Qualitative Research, which is documentary research from sample group, which are warrants of imprisonment (decided cases) and record register of each inmate (RorTor. 101) of inmates in Chiangrai Central Prison, as well as textbooks, books, articles, researches, provisions of the laws of Thailand and other countries.
Result of the Research found that reasons of overcrowded prisons as follows:
1. Many inmates are the offenders of drug cases and received prison sentences for a long period.
2.Amount of prisons for prisoners are insufficient for the amount of prisoners that increases dramatically.


Keywords


Inmates ; laws ; drugs

Full Text:

Untitled

References


เกียรติขจร วัจนะสวัสดิp.(2551).คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพ์ครัVงท Rี 10).

กรุงเทพฯ : พลสยาม พรินติง.

จิตติ ติงศภัทิย์.(2555).กฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพ์ครัVงท Rี 11). กรุงเทพฯ : บริษัทการพิมพ์เพชรรุ่ง จำกัด.

เมธา ธรรมพนิชวัฒน์, กำจัด พ่วงสวัสดิp , ธนวัฒ พิสิฐจินดา.(2556).คู่มือยาเสพติดภัยใกล้ตัวผู้ต้องขังหญิง ผลงานภายใต้การวิจัยภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

เมธา ธรรมพนิชวัฒน์, กำจัด พ่วงสวัสดิ์, ธนวัฒ พิสิฐจินดา, ณัฐฐาพร เจตนเสน.(2557). ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด ผลงานภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

พิทยา จินาวัฒน์.(2557).สรุปเนื้อหาบทความที่เกี่ยวกับหลักการลงโทษที่ได้สัดส่วน. กรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม.

พิทยา จินาวัฒน์.(2557).การให้อภัยโทษแก่ผู้ขนยาเสพติดรายย่อยในประเทศ Ecuador. กรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม.

โกสิต ศักดิp ศรีพงษ์.(2557).“ทางออกของปัญหานักโทษล้นเรือนจำ.” วารสารยุติธรรม ปี ที 14 ฉบับที 4 ,หน้า 47.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.